Transparència

1. Missió i Activitats

La Fundació té per objecte treballar amb la infància, l’adolescència i la joventut, en general i en risc socials, incidint en les seves famílies, en el seu entorn i en la societat, tant a nivell especialitzat com a nivell preventiu.

Les finalitats fundacionals son:

 • Promoure, generar i gestionar, sense ànim de lucre, serveis, recursos, programes i projectes en els àmbits de l’educació, el lleure, la cultura, la sanitat, el foment i la pràctica d’activitats esportives, l’atenció residencial, l’atenció terapèutica i familiar i altres àmbits que incideixen en l’atenció integral a les persones.
 • Intervenció socioeducativa i terapèutica amb les persones amb discapacitat, incidint en la inserció laboral en l’àmbit de la discapacitat.
 • Realitzar activitats de formació, investigació, divulgació i sensibilització per a la defensa i promoció dels drets dels drets humans, dels drets de la infància i per atendre infants i joves amb discapacitat, per una millor atenció a les persones i, especialment de les més desvalgudes, dirigides tan a professionals com a la societat en general.
 • Col·laborar i promoure accions adreçades al creixement comunitari d’aquells territoris on estiguin arrelats els nostres projectes, així com d’aquells altres que puguin presentar risc d’exclusió.
 • Promoure la participació voluntària de persones i les aliances amb institucions sensibles i compromeses en l’atenció a la infància, l’adolescència i joventut en risc social.
 • La protecció de menors i el treball per a les famílies d’ acollida.

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació:

 • Gestió de projectes i programes socio-educatius.
 • Gestió de projectes i programes per la inserció laboral.
 • Gestió de serveis per la integració de joves sense ocupació.
 • Disseny d’itineraris formatius i acompanyament econòmic mitjançant beques.
 • Suport i acompanyament educativo-emocional a nens/es, joves i les seves famílies.
 • Gestió de projectes i programes de respir per a les famílies amb membres amb discapacitats i d’acompanyament en la discapacitat.
 • Gestió de projectes i programes de recursos formatius per atendre infants i joves amb discapacitat.
 • Disseny i dinamització de projectes comunitaris.
 • Suport i acompanyament a la gestió de projectes i programes pel desenvolupament de la responsabilitat social corporativa dins de les empreses.

2. Estatuts, número de registre i Normativa Legal aplicable

Número de registre i Normativa Legal aplicable

La Fundació AEMA es troba registrada al registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el num. 3050. La fundació és inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 3050 i és classificada com a benèfica de tipus cultural i assistencial, subjecta a la normativa de la Generalitat de Catalunya i inclosa entre les entitats regulades per la Llei 49/2002 de 23 de desembre de Règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. La Fundació AEMA es regula en base als articles 331 i següents de la Llei 4/2008, de 24 d’Abril, del Llibre 3er del Codi Civil de Catalunya, i la resta de disposicions aplicables, i, en especial pels Estatuts de la Fundació AEMA.

3. Òrgans de Govern

 

D’acord amb lo establert en els Estatuts de la Fundació AEMA, el seu òrgan de govern, d’administració i representació estarà integrat per tres membres i es nomena de la següent forma i per temps indefinit:

President: Sr. Antoni Martínez Biosca

Secretari: Sr. Javier Pérez Duran

Vocal: Sra. Mercedes Carreras Pons

4. Organigrama i perfils professionals

4.1 Patronat

El Patronat és un òrgan col·legiat integral per persones físiques o jurídiques i constituït per 3 membres. Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini indefinit de temps i exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions del propi càrrec.

 

El Patronat de la Fundació AEMA està integrat per:

President: Sr. Antoni Martínez Biosca

Diplomat en Relacions Laborals per la UB, Màster en Coaching sistèmic per la UAB i format en el programa especial per directius en la gestió de cooperatives a ESADE.

Experiència com formador en el programa ARACOOP a Instituts de Catalunya, Director del CRAE El Petit Pont i com Director General d’ AEMA SCCL (2008-Actualitat).

 

Secretari: Sr. Javier Pérez Duran

Enginyer tècnic en informàtica de Gestió, Graduat en Enginyeria Multimèdia per la Universitat Ramon Llull (2009) i Facilitador de Lego Serious Play.

Experiència com coordinador de projectes educatius a l’Associació Educativa Meritxell Adan (2003-2007) i com Director d’operacions i responsable de comunicació a AEMA SCCL (2008-actualitat).

 

Vocal: Sra. Mercè Carreras Pons

Llicenciada en Psicologia per la UB, Postgrau en Abordatge terapèutic de les malàlties mentals greus (UB), Màster en Psicoteràpia Integradora Humanista (Institut Erich Froom), Postgrau en direcció de centres residencials d’acció educativa i acollida (Fundació Pere Tarrés) i Postgrau en teràpia breu de resolució de problemes.

Experiència com Directora de CRAE al Petit Pont a AEMA SCCL (2008-2013); Terapeuta Espais Familiars Municipals La lluna i la Pruna AEMA SCCL (2014-2017); Directora tècnica de l’entitat i Terapeuta Familiar a AEMA SCCL (2013-Actualitat).

 

4.2 Organigrama Funcional

Director: Sr. Robert López Rabelo

Diplomat en Educació Social a la UAB.

Experiència com Coordinador Tècnic i Educador Social al CRAE Petit Pont a AEMA SCCL (2008-2018), Coordinador tècnic i Educador Social al projecte de Pisos per majors d’edat vinculats a l’AJSTET Guernica i Frida Kahlo (2018-2019); Gestor tècnic i Director del Banc de Roba a la Fundació AEMA (2019-2021) i Director i Delegat d’Igualtat a la Fundació AEMA (2021-Actualitat).

 

5. Pla anual d'Activitats

Des del patronat -constituït per Antoni Martínez Biosca, Xavier Pérez Duran i Mercè Carreras Pons i que es manté sense modificacions en finalitzar l’exercici 2020-, es posa en marxa la fundació per tal de canalitzar i acompanyar -des de la innovació socioeducativa i terapèutica- els recursos del sector públic, privat i empresarial interessats en treballar des de la responsabilitat social corporativa de llurs empreses o en l’acció social des de les diferents administracions, tot incidint en un objectiu compartit de transformació social i construcció d’una societat més justa i equitativa, posant especial atenció a les persones més vulnerables.

Així doncs, l’any 2020 representa per la fundació el seu tercer any natural sencer de funcionament i de posada en marxa de les primeres actuacions que esdevenen la llavor del que representa una aposta per la creació de nous serveis i programes d’atenció socioeducativa i terapèutica integral en un model de col·laboració entre el sector privat i el teixit empresarial, amb el tercer sector, utilitzant la innovació i la creativitat al servei de la millora social, comptant també amb el suport de l’administració pública i altres agents implicats.

Les actuacions desenvolupades en el marc de la Fundació AEMA durant l’any 2020 es poden resumir en dues que enumerem a continuació i que descriurem a nivell de gestió en el següent apartat:

 • Banc de Roba.
 • Gestió econòmica de les Beques relacionades amb el Programa de suport i acompanyament a la formació per joves majors de 16 anys en situació de vulnerabilitat finançat per la Fundació Privada Nous Cims i amb la gestió i suport de l’àrea educativa per part de la Cooperativa AEMA, “Zing Programme”.

 

BANC DE ROBA:

El Banc de roba es un projecte de roba solidària. La Fundació AEMA rep tèxtil de segones qualitats (peces a estrenar amb algunes petites tares que impossibiliten la seva sortida al circuit comercial) cedides per grans grups tèxtils que hi col·laboren (Grup ALETEX, Fundació FC BARCELONA, BIMEDICA, GRUPO FELLO…).

Aquestes peces de tèxtil es preparen per ser donades a les persones i famílies vulnerables que se’ns deriven des dels Serveis Socials de les ciutats de L’Hospitalet de Llobregat i de Barcelona. Les donacions es realitzen en un format el més similar a una botiga. Les persones i famílies derivades son ateses de forma individualitzada amb cita prèvia, durant les visites son les mateixes persones/famílies les que seleccionen les peces de roba en funció dels seus gustos i/o necessitats, podent endur-se un màxim de 8 peces per cada membre de l’ unitat familiar que consti a la sol·licitud.

El Banc de Roba consta amb un equip professional integrat per un gestor tècnic responsable de la gestió de les sol·licituds així com del contacte amb l’empresa privada i les administracions públiques; un coordinador logístic responsable de la classificació i distribució del tèxtil a més de la preparació i atenció als punts d’atenció familiar; i d’una treballadora responsable de l’atenció familiar directa i de l’adequació dels punts d’atenció familiar.

Tanmateix el Banc de Roba consta de 5 places de voluntariat que van variant durant l’any, en aquest sentit es col·labora activament amb els projectes de joves e situació de vulnerabilitat vinculats a l’àrea jove de la Cooperativa AEMA. Els voluntaris es distribueixin entre el punt d’atenció familiar de Barcelona (C. Rabassa 39) i el de L’Hospitalet de Llobregat (C. Muns 40).

RELACIÓ DE DONACIONS i ATENCIÓ – 2020:

 1. L’HOSPITALET DE LLOBREGAT:

El 2020 ha estat l’any de consolidació del projecte dintre de la ciutat de L’Hospitalet. Es el primer any en el que el punt d’atenció familiar ha estat operatiu des del mes de Gener. Tanmateix ha estat l’any del Covid i el projecte ha fet un esforç considerable tant en donacions, en recursos humans i materials, així com en la suma de noves aliances per aconseguir més roba per l’atenció a les famílies més vulnerables.

Les donacions, repartides des del Magatzem logístic del carrer Muns, s’han distribuït de la següent forma:

-ABSS Districte 1: 93 peces de roba a 4 famílies ateses (13 persones).

-ABSS Districte 2: 1 139 peces de roba a 65 famílies ateses (144 persones).

-ABSS Districte 3: 182 peces de roba a 10 famílies ateses (24 persones).

-ABSS Districte 4: 1 211 peces de roba a 55 famílies ateses (161 persones).

-ABSS Districte 5: 1 488 peces de roba a 70 famílies ateses (190 persones).

-ABSS Districte 6: 252 peces de roba a 12 famílies ateses (34 persones).

-Dependència: 23 peces de roba a 3 famílies ateses (3 persones).

-Emergències Socials: 77 peces de roba a 5 famílies ateses (11 persones).

-UBAI: 75 peces de roba a 5 famílies ateses (10 persones).

-Centre d’Estada Limitada “Els Alps”: 929 peces de roba a 36 famílies ateses (120 persones).

-Rober Desemparats: 1 367 peces de roba a 56 famílies ateses (170 persones).

En relació a les dades presentades s’observa que els districtes amb mes famílies ateses van ser el 2 (65), el 4 (55) i especialment el 5 (70). En quant les donacions fora dels districtes destaquen les donacions al centre d’estada temporal “Els Alps” 929 peces i al rober de desemparats amb 1367 peces de roba.

Tanmateix durant el 2020 s’han realitzat les següents donacions a recursos i/o equipaments de la ciutat de L’Hospitalet en el format de packs:

-AE ITACA: 170 peces de roba amb atenció a 7 families (21 persones).

-LA LLUMENETA: 179 peces de roba amb atenció a 7 families (22 persones).

-CLUB SAN FELIU – SAN ILDEFONS: 103 peces de roba. Atenció a 4 families (13 persones).

-ESPLAI LA FLORIDA: 124 peces de roba. Atenció a 5 families (16 persones).

AEMA SCCL: 184 peces de roba. Atenció a 8 families (24 persones).

 

Resposta davant l’emergència social i sanitària del Covid19 en el període de confinament:

Arrel del confinament domiciliari iniciem la preparació tèxtil i de recursos humans per poder dur a terme l’atenció i la gestió del rober al pavelló 7B de la fira de Barcelona als inicis del mes d’Abril, donant resposta a més, a les peticions fetes des del servei d’emergències socials de la ciutat de Barcelona. A banda de les peces donades al pavelló es realitzen diverses donacions: pis d’emergència sanitària per persones de la tercera edat, pavelló de l’estació del Nord, pavelló per joves en risc d’exclusió social a Montgat.

Per la seva banda es realitza una donació d’emergència per ABD ONG i es segueix atenent el centre d’estada limitatda “Els Alps” de la ciutat de l’Hospitalet.

Durant el període d’Abril i Maig es realitza la donació de:

Emergències socials: 9209 peces de roba.

ABD ONG: 114 peces de roba.

Centre d’estada Limitada “els Alps”: 650 peces de roba.

S’estima una donació total de 9 973 peces durant els mesos d’Abril i Maig atenent a més de 1 250 persones en situació de vulnerabilitat.

 1. BARCELONA:

El Banc de Roba inicia la seva col·laboració amb el Institut Municipal de Serveis Socials de la ciutat de Barcelona el 23 de Novembre, el compromís inicial es atendre durant els mesos de Novembre i Desembre del 2020 i durant tot l’any 2021, a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social que es derivin al projecte. Inicialment s’atenen les derivacions rebudes des dels centres de serveis socials de Les Corts, Sarrià, Cotxeres de Sants, La Marina, Maternitat – Sant Ramon, Numancia, Poble sec i Sant Gervasi; tanmateix també s’atenen les derivacions realitzades des dels equipaments CATF Sant Pere, AISC Tanger, Maria Feixa i Primer La Llar, del departament d’atenció a les persones sense llar o en situació d’exclusió residencial. La previsió es anar augmentant el nombre de districtes i recursos atesos de forma progressiva.

Relació de donacions realitzades al local del C. Jacint Verdaguer 38:

-CSS SANTS: 197 peces de roba a 11 famílies ateses (26 persones).

-CSS LA MARINA: 364 peces de roba a 16 famílies ateses (47 persones).

-CSS LES CORTS: 16 peces de roba a 1 família atesa (2 persones).

-CSS MATERNITAT: 64 peces de roba a 4 famílies ateses (8 persones).

-CSS NUMANCIA: 101 peces de roba a 7 famílies ateses (13 persones).

-CSS POBLE SEC: 104 peces de roba a 6 famílies ateses (13 persones).

-CSS SANT GERVASI: 40 peces de roba a 1 família atesa (5 persones).

-CSS SARRIA: 144 peces de roba a 6 famílies ateses (19 persones).

-AISC TANGER: 99 peces de roba a 13 famílies ateses (13 persones).

-CATF SANT PERE: 16 peces de roba a 1 família atesa (2 persones).

-MARIA FEIXA: 8 peces de roba a 1 família atesa (1 persones).

– PRIMER LA LLAR: 66 peces de roba a 9 famílies ateses (9 persones).

En relació a les dades presentades s’observa que els centres de serveis socials amb mes famílies ateses van ser el de La Marina (16), el de Cotxeres de Sants (11) i el de Numancia (7). En quant les donacions als recursos del departament d’atenció a les persones sense llar o en situació d’exclusió residencial destaca l’atenció al AISC Tanger (13 usuaris) i al servei Primer La Llar (9 usuaris).

 

Tot això genera que durant el 2020 el Banc de Roba hagi donat 18 138 peces de roba. Atenent de forma directa a 845 famílies i un total de 2384 persones.

 

ZING PROGRAMME:

La Fundació AEMA es l’entitat gestora de l’ import econòmic rebut via Fundació Nous Cims pel Zing Programme i es la responsable del control econòmic i de la cessió dels imports relacionats amb les Beques assignades a la Cooperativa AEMA, responsables de l’àrea de gestió i suport educativo-emocional del programa.

Durant l’any 2020 s’ha gestionat la part econòmica les Beques d’un total de 32 joves majors de 16 anys vinculats a itineraris formatius i prelaborals amb un pla individualitzat construit conjuntament i amb el suport de les figures educatives de referència amb un important treball en xarxa amb els/les professionals i recursos del territori.

RESULTATS – 2020:

Al llarg de l’any hem atès un total de 32 joves majors de 16 anys tots/es vinculats a itineraris formatius reglats post obligatoris.

Dels 32 joves participants:

-10 joves tenen entre 16 i 18 anys.

-22 joves tenen entre 19 i 29 anys.

-3 joves abandonen el seu itinerari formatiu, un dels quals assoleix la titulació de batxillerat abans d’abandonar.  

-De les 32 persones participants 1 es troba vinculat a itinerari formatiu de batxillerat, 11 a estudis universitaris, 15 a estudis de cicle formatiu de grau mig o superior i 3 cursen estudis de segona oportunitat (PFI).

-16 joves participen de les sessions de coach i assessoria terapèutica.

-3 joves regularitzen la seva situació documental i 7 joves més es troben en procés de fer-ho.

-9 joves accedeixen a un contracte laboral, 7 dels quals vinculat als seus estudis.

-De les 32 persones ateses, disposem dels informes socials de 24 d’ells/es. La resta són joves vinculats a l’àrea de suport o bé que han assolit un procés d’emancipació i no estan vinculats a serveis socials (3).

A més, val a dir que de tots els/les joves participants i que segueixen itineraris formatius disposem dels informes trimestrals i d’avaluació final. En general els resultats obtinguts validen la continuitat dels estudis i superen el curs tot i que s’observen mancances en especial o de manera més destacada en l’àmbit de l’anglès i les llengües. Per aquest motiu, estem treballant conjuntament amb entitats del territori per oferir propostes de reforç en els àmbits competencials més deficitaris. Trobem un percentatge elevat de joves que assoleixen una millora de la seva qualificació formativa i, per tant, en les competències també vinculades a l’ocupació, els hi permet accedir al mercat laboral i, en definitiva millorar les seves oportunitats a l’hora d’assolir el procés d’emancipació. Els/les joves donen continuitat als estudis i augmenten la seva qualificació professional, definint itineraris clars i millorant les seves competències.

L’equip professional de la Fundació AEMA en aquest projecte es el d’un responsable administratiu.

6. Comptes anuals i Auditoria

7. Inventari de Patrimoni

A data de 31 de Desembre de 2020 la Fundació AEMA té com patrimoni:

-53 624 peces de tèxtil amb un valor de 21 606,82€.

8. Contractes

L’òrgan responsable de la Fundació AEMA en matèria de contractació es el Patronat.

La Fundació AEMA no té cap contracte subscrit amb les administracions públiques.

9. Convenis

CIMENTS MOLINS:

 • Conveni bianual 2019-2020:

Ciments Molins es va comprometre a col·laborar amb la Fundació AEMA durant els anys 2019 i 2020. Aquesta col·laboració es va realitzar amb l’objecte de col·laborar amb el projecte “Banc de Roba” a través d’una aportació econòmica de 20 000€ per l’any 2019 i amb 20 000€ per l’any 2020.

Drets i obligacions:

 1. CIMENTS MOLINS:

Es compromet a col·laborar amb el projecte a través de l’aportació econòmica fixada per 2019 i 2020 de 20.000€ anuals.

 1. FUNDACIÓ AEMA:

Es responsabilitza del bon estat de les donacions i es compromet a gestionar aquesta aportació econòmica i destinar-la a la finalitat acordada i d’acord amb els seus fins fundacionals.

Elaborarà una memòria anual en la que consti la destinació que s’ha donat a la col·laboració efectuada per Ciments Molins i els resultats aconseguits.

Durada: Vigència establerta del 18 de febrer de 2019 al 31 de desembre de 2020.

 • Conveni anual 2021:

Ciments Molins es compromet a col·laborar amb el projecte “Banc de Roba” de la Fundació AEMA a través d’una aportació econòmica de 20 000€ anuals.

Drets i obligacions:

 1. CIMENTS MOLINS:

Es compromet a col·laborar amb el projecte a través de l’aportació econòmica fixada per 2019 i 2020 de 20.000€ anuals.

 1. FUNDACIÓ AEMA:

Es responsabilitza del bon estat de les donacions i es compromet a gestionar aquesta aportació econòmica i destinar-la a la finalitat acordada i d’acord amb els seus fins fundacionals.

Elaborarà una memòria anual en la que consti la destinació que s’ha donat a la col·laboració efectuada per Ciments Molins i els resultats aconseguits.

Durada: Vigència 3 de Març de 2021 a 31 de Desembre de 2021.

FUNDACIÓ NOUS CIMS:

-Conveni Curs 2020/2021:

Millorar l’ ocupabilitat i la inserció social i laboral de col·lectius en risc, prioritàriament joves, mitjançant un programa de beques.

DRETS i OBLIGACIONS:

 1. FUNDACIÓ NOUS CIMS:

La Fundació Nous Cims ingressarà els imports assenyalats al compte corrent de la Fundació AEMA.

 1. FUNDACIÓ AEMA:

Acompanyar als joves per a que puguin dur a terme els seus itineraris formatius i sol·licitar a Nous Cims que aquests es puguin beneficiar de suport econòmic; Assegurar-se que els joves no son beneficiaris de cap altre beca complementària en temps i forma, de que les aportacions per part de Nous Cims van destinades als programes indicats i fins els imports màxims, no incloent crèdits ni activitats addicionals, ni poden ser aplicades a un programa o curs diferent al concedit, ni a cobrir les despeses d’un altre jove; La Fundació AEMA es compromet a destinar durant el curs 2020/21 aquests imports per cobrir únicament matrícules, material, quotes mensuals i transport.; Informar a la Fundació Nous Cims de qualsevol canvi o situació que afecti l’itinerari del jove i, especialment, en els casos en els que els joves abandonin els seus itineraris formatius.

Vigència: Del 28 de Juliol de 2020 al 31 de Juliol de 2021.

FUNDACIÓ “LA CAIXA”:

Establir el marc de col·laboració entre la Fundació “La Caixa” i l’Entitat en el projecte “Banc de Roba”, mitjançant l’aportació de 25.790€ que l’entitat destinarà íntegrament al Projecte.

DRETS i OBLIGACIONS:

 1. FUNDACIÓ “LA CAIXA”:

Abonar la quantitat de 25 790€ en dos pagaments: el primer, del 90%, 23 211€, després de la signatura del conveni; i el segon, del 10%, 2 579€ una vegada s’hagin presentat la memòria final i la justificació de les despeses, sent aprovades per part de la Fundació “La Caixa”.

 1. FUNDACIÓ AEMA:

Dur a terme el Projecte d’acord amb els objectius previstos; Responsabilitzar-se com entitat gestora, de dotar el projecte dels elements necessaris per complir-ne l’objecte i garantir-ne la gestió adequada per assegurar-ne el desenvolupament correcte; Definir i posar en pràctica un pla d’avaluació que permeti obtenir informació objectiva sobre els resultats i impactes en el desenvolupament del projecte; Destinar l’import de la Fundació “La Caixa” a les finalitats previstes en aquest conveni i als conceptes que es relacionen en les bases de la convocatòria; No es poden presentar despeses per conceptes no sol·licitats en el Projecte ni anteriors al 11 de Març de 2021.

Vigència: Des del dia 11 de Març de 2021 fins al 11 de Març de 2022.

 

10. Ajuts i Subvencions

GENERALITAT DE CATALUNYA:

Exp. Núm. TSF083/20/000271

-Ajut de 5 000€, d’acord amb Resolució TSF/3168/2020, de 2 de desembre, per la qual s’aprova la convocatòria d’un ajut econòmic extraordinari d’emergència i puntual en forma de pagament únic a entitats del tercer sector social per fer front dels efectes directes o indirectes de la COVID-19.

 

AJUNTAMENT DE BARCELONA:

Subvenció nominativa i extraordinària COVID-19 concedida a l’any 2020. Codi 20S00172.

-Import rebut de 12 000€ per la posada en funcionament d’un punt d’atenció familiar per les persones i famílies derivades des de l’ IMSS de l’Ajuntament de Barcelona pel projecte “Banc de Roba”.

 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA:

Exp. Núm. 2020/0006607

-Concessió de subvenció per valor de 1 015,21€ en el marc de la convocatòria (núm. 202020195120011533) de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, Gerència de Serveis de Benestar Social i Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2020 (núm. d’expedient: 2020/182).